Oczywiście, rozumując a contrario, można uzupełniać te ujęcia o obszary określone w ujęciu przeciwstaw­nym. W efekcie warunki skutecznej komunikacji i bariery w komu­nikowaniu powinny być symetryczne, co pozwala odnosić się tyl­ko do jednego z tych ujęć lub stosować je zamiennie. …

There are no comments, click here be the first one!

Komunikacja jest procesem oddziaływania, ukierunkowanym na kształtowanie lub zmianę wiedzy, postaw, zachowań zaangażo­wanych podmiotów. Wśród istotnych cech procesu komunikacji, obok symboliczności i społecznego wymiaru, celowości i świado­mości podkreśla się jego wzajemność, indywidualność interpreta­cji oraz fakt, że zawsze przebiega on w określonym …

There are no comments, click here be the first one!

Analiza czynników determinujących przebieg konfliktu, oparta na badaniach z zakresu psychologii społecznej oraz na wnioskach z zaleceń mediatorów i negocjatorów (których podstawą jest socjo­logiczna teoria hierarchii trybów J. Falke’a i V. Gessnera) wskazuje, że w procesie rozwiązywania konfliktów kluczowe znaczenie …

There are no comments, click here be the first one!

Rozstrzyganie sporu to proces arbitralnego narzucania decyzji kończącej spór. Wobec powyższego końcowa decyzja może być rezultatem walki prowadzącej do określenia zwycięzcy i prze­granego – najczęściej ma to miejsce w sytuacji rozstrzygania sporu albo wynikiem kooperacyjnego rozwiązywania problemów. Ideal­nym rozwiązaniem jest …

There are no comments, click here be the first one!

W TEORII I PRAKTYCE

W teorii i praktyce prawa, w kontekście działań sądu, funkcjo­nuje pojęcie sporu, a nie konfliktu. Spór to sytuacja, w której jed­na ze stron występuje z twierdzeniem, żądaniem, roszczeniem czy skargą, kwestionowaną przez drugą stronę. Adekwatnie do tego założenia procesowe oddziaływanie na …

 

ISTOTNE DLA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU

W potocznym znaczeniu konflikt to przeciwstawne działania podmiotów świadomie dążących do wymuszenia swoich racji lub osiągnięcia ograniczonych dóbr. W ramach socjologicznej teorii konfliktu funkcjonuje definicja J. Muchy: konflikt jest to „[…] układ skierowanych przeciwko sobie nawzajem działań co najmniej dwóch …

 

POSTACIE ARBITRAŻU

Arbitraż wystę­puje w dwóch postaciach: dobrowolnej, gdzie strony w ramach swobody umów decydują się oddać rozstrzygnięcie sporu arbitro­wi oraz ustawowej, kiedy to w określonych przypadkach upraw­nione podmioty dokonywały zapisu na sąd arbitrażowy. Proces sądowy mimo sformalizowania, które właściwie w pewnym …

 

WPROWADZENIE KOMPETENTNEJ OSOBY

Wprowadzenie kom­petentnej osoby znacznie ułatwia dokonanie diagnozy konfliktu, zorganizowanie procesu, czyli ustalenie reguł i zasad procedural­nych, poprawia i uczy komunikacji, co pozwala na oddzielenie emocji od meritum, kontrolowanie realności i wykonalności propo­zycji. Zwykle mediator, posiadając zdecydowanie większą wiedzę o  procesie konfliktu …

 

WADY I ZALETY

Niewątpliwie istotny wątek tej dyskusji wiąże się z alternatyw­nymi trybami rozwiązywania sporów sądowych (Alternative Di- spute Resolution). Wady i zalety wszystkich trybów zostały opra­cowane przez J. Falke’a i V. Gessnera: w drodze porozumienia, bez udziału osób trzecich. Przy wyborze reguł i procedury …

 

KONSEKWENCJE PODZIAŁU

W konsekwencji tego podziału część konfliktów w ogóle nie może być rozwiązywana w innej formie niż proces sądowy, czyli ograniczenia wynikające z procesowego rozstrzygania sporów obejmują pierwszą kategorię (w sposób bezwzględny) oraz drugą kategorię (pod warunkiem, że jedna ze stron …